منابع آموزش زبان خردسالان

    ترم‌های کتاب‌های Super Safari در آموزشگاه زبان کیش به شرح زیر است:

    Super Safari 1: S1 A - S1 B - S1 C - S1 D - S1 E

    Super Safari 2: S2 A - S2 B - S2 C - S2 D - S2 E

    Super Safari 3: S3 A - S3 B - S3 C - S3 D - S3 E