کتاب گرامر زبان

دستور زبان انگلیسی، یا گرامر زبان انگلیسی به مجموعه قوانین و مقررات موجود در زبان انگلیسی که بین کلمات، جمله‌ها، گروه‌ها و شبه‌جمله‌ها حاکم است، اطلاق می‌گردد. به عنوان مثال طبقه‌بندی واژه‌ها به اسم، فعل، ضمیر، مفعول، فاعل، حرف اضافه، قید، وند و غیره جزء دستور زبان محسوب می‌گردد.

در سایت جنگل می توانید انواع کتاب گرامر، کتاب آموزش گرامر، گرامر زبان انگلیسی را خرید نمایید.