کتاب های longman academic writing series

    این دسته جزو مجموعه کتاب های تقویت مهارت های چهارگانه زبان است.

    در کتاب های longman academic writing series، انواع کتاب های تقویت مهارت reading ، کتاب های تقویت مهارت writing  و کتاب های تقویت مهارت listening and speaking وجود دارند.

    کتاب longman academic writing series - کتاب رایتینگ لانگمن