کارگاه دو روزه Learning and Teaching Vocabulary through Word Analysis | استاد البرزی | 19 و 20 دی 98 | تهران
کارگاه دو روزه Learning and Teaching Vocabulary through Word Analysis | استاد البرزی | 19 و 20 دی 98 | تهران
کارگاه How to Teach Receptive Skills Creatively| استاد بیخوف | 20 دی 98 | اهواز
کارگاه How to Teach Receptive Skills Creatively| استاد بیخوف | 20 دی 98 | اهواز
کارگاه دو روزه VYLE &YLE Classroom Management - How to Use Puppets,Animations and Songs in YL Classes | استاد گلشنی | 19 و 20 دی 98 | اصفهان
کارگاه دو روزه VYLE &YLE Classroom Management - How to Use Puppets,Animations and Songs in YL Classes | استاد گلشنی | 19 و 20 دی 98 | اصفهان
کارگاه Gameducation | استاد میثاقی و بنی اردلان | 13 دی 98 | تهران
کارگاه Gameducation | استاد میثاقی و بنی اردلان | 13 دی 98 | تهران
همایش معرفی ویرایش جدید کتاب های Prepare-Oxford Discover-American English File | خانم میثاقی | 5 دی 98 | اصفهان
همایش معرفی ویرایش جدید کتاب های Prepare-Oxford Discover-American English File | خانم میثاقی | 5 دی 98 | اصفهان
کارگاه How to Teach Pronunciation From Theory to Practice | آقای کمالی| 29  آذر 98 | یزد
کارگاه How to Teach Pronunciation From Theory to Practice | آقای کمالی| 29 آذر 98 | یزد
همایش معرفی ویرایش جدید کتاب American English File | خانم افخمی | 28 آذر 98 | تهران
همایش معرفی ویرایش جدید کتاب American English File | خانم افخمی | 28 آذر 98 | تهران
کارگاه How to be a Supervisor | خانم گلشنی | 21 و 22 آذر 98 | تهران
کارگاه How to be a Supervisor | خانم گلشنی | 21 و 22 آذر 98 | تهران
کارگاه How to Teach Receptive Skills Creatively | استاد بیخوف و استاد اصفهانی | 15 آذر 98 | بوشهر
کارگاه How to Teach Receptive Skills Creatively | استاد بیخوف و استاد اصفهانی | 15 آذر 98 | بوشهر
کارگاه Teacher Talk | آقای کمالی| 1 آذر 98 | اردبیل
کارگاه Teacher Talk | آقای کمالی| 1 آذر 98 | اردبیل
کارگاه Teaching Grammar Communicatively | استاد بهلول و استاد خاکی | 8 آذر 98 | مشهد
کارگاه Teaching Grammar Communicatively | استاد بهلول و استاد خاکی | 8 آذر 98 | مشهد
کارگاه Skills Integration | آقای خاکی| 15 آذر 98 | تهران
کارگاه Skills Integration | آقای خاکی| 15 آذر 98 | تهران
کارگاه How to Teach Reading and Listening | آقای اصفهانی | 8 آذر 98 | سنندج
کارگاه How to Teach Reading and Listening | آقای اصفهانی | 8 آذر 98 | سنندج
کارگاه How to Teach Reading and Listening | آقای اصفهانی | 7 آذر 98 | زنجان
کارگاه How to Teach Reading and Listening | آقای اصفهانی | 7 آذر 98 | زنجان
کارگاه YLE & VYLE Classroom Management Songs and Puppets | خانم گلشنی | 14 و 15 آذر 98 | شیراز
کارگاه YLE & VYLE Classroom Management Songs and Puppets | خانم گلشنی | 14 و 15 آذر 98 | شیراز
کارگاه Teaching Productive Skills Creatively | خانم میثاقی | 15 آذر 98 | زاهدان
کارگاه Teaching Productive Skills Creatively | خانم میثاقی | 15 آذر 98 | زاهدان