کارگاه How to Use Puppets, Animations and Songs in YL Classes | خانم گلشنی | 18 بهمن 98 | کرمان
کارگاه How to Use Puppets, Animations and Songs in YL Classes | خانم گلشنی | 18 بهمن 98 | کرمان
کارگاه VYLE & YLE Classroom Management | خانم گلشنی | 17 بهمن 98 | کرمان
کارگاه VYLE & YLE Classroom Management | خانم گلشنی | 17 بهمن 98 | کرمان
کارگاه Dynamic Assessment and Feedback | آقای هرندی | 2 اسفند 98 | تهران
کارگاه Dynamic Assessment and Feedback | آقای هرندی | 2 اسفند 98 | تهران
کارگاه Learner-centered Classrooms: Building Powerful Learners | آقای اصفهانی و آقای فرید بشیری | 25 بهمن 98 | قشم
کارگاه Learner-centered Classrooms: Building Powerful Learners | آقای اصفهانی و آقای فرید بشیری | 25 بهمن 98 | قشم
کارگاه Innovation in Teaching Grammar | خانم میثاقی | 18 بهمن 98 | ایلام
کارگاه Innovation in Teaching Grammar | خانم میثاقی | 18 بهمن 98 | ایلام
کارگاه یکروزه How to Teach Grammar Communicatively | آقای بهلول | 4 بهمن 98 | بجنورد
کارگاه یکروزه How to Teach Grammar Communicatively | آقای بهلول | 4 بهمن 98 | بجنورد
کارگاه دو روزه IELTS TTC | آقای اصفهانی | 26 و 27 دی 98 | تبریز
کارگاه دو روزه IELTS TTC | آقای اصفهانی | 26 و 27 دی 98 | تبریز
کارگاه How to Teach Kids | خانم گلشنی | 27 دی 98 | اراک
کارگاه How to Teach Kids | خانم گلشنی | 27 دی 98 | اراک
کارگاه دو روزه Learning and Teaching Vocabulary through Word Analysis | استاد البرزی | 19 و 20 دی 98 | تهران
کارگاه دو روزه Learning and Teaching Vocabulary through Word Analysis | استاد البرزی | 19 و 20 دی 98 | تهران
کارگاه How to Teach Receptive Skills Creatively| استاد بیخوف | 20 دی 98 | اهواز
کارگاه How to Teach Receptive Skills Creatively| استاد بیخوف | 20 دی 98 | اهواز
کارگاه دو روزه VYLE &YLE Classroom Management - How to Use Puppets,Animations and Songs in YL Classes | استاد گلشنی | 19 و 20 دی 98 | اصفهان
کارگاه دو روزه VYLE &YLE Classroom Management - How to Use Puppets,Animations and Songs in YL Classes | استاد گلشنی | 19 و 20 دی 98 | اصفهان
کارگاه Gameducation | استاد میثاقی و بنی اردلان | 13 دی 98 | تهران
کارگاه Gameducation | استاد میثاقی و بنی اردلان | 13 دی 98 | تهران
همایش معرفی ویرایش جدید کتاب های Prepare-Oxford Discover-American English File | خانم میثاقی | 5 دی 98 | اصفهان
همایش معرفی ویرایش جدید کتاب های Prepare-Oxford Discover-American English File | خانم میثاقی | 5 دی 98 | اصفهان
کارگاه How to Teach Pronunciation From Theory to Practice | آقای کمالی| 29  آذر 98 | یزد
کارگاه How to Teach Pronunciation From Theory to Practice | آقای کمالی| 29 آذر 98 | یزد
همایش معرفی ویرایش جدید کتاب American English File | خانم افخمی | 28 آذر 98 | تهران
همایش معرفی ویرایش جدید کتاب American English File | خانم افخمی | 28 آذر 98 | تهران
کارگاه How to be a Supervisor | خانم گلشنی | 21 و 22 آذر 98 | تهران
کارگاه How to be a Supervisor | خانم گلشنی | 21 و 22 آذر 98 | تهران