کتاب های select readings

    این دسته جزو مجموعه کتاب های تقویت مهارت های چهارگانه زبان است.

    در کتاب های select readings، انواع کتاب های تقویت مهارت reading ، کتاب های تقویت مهارت writing  و کتاب های تقویت مهارت listening and speaking وجود دارند.

    کتاب select readings - کتاب سلکت ریدینگ - کتاب زبان select readings