سری کتاب های A Court of Thorns and Roses

    مجموعه کتاب های درباری از خار و رز

    این سری کتاب جزو کتاب های رمان فانتزی خارجی است که زیر مجموعه کتاب رمان انگلیسی در سایت جنگل می باشد.

    کتاب درباری از خار و رز - کتاب A Court of Thorns and Roses