کتاب های person to person

    این دسته جزو مجموعه کتاب های تقویت مهارت های چهارگانه زبان است.

    در کتاب های person to person، انواع کتاب های تقویت مهارت reading ، کتاب های تقویت مهارت writing  و کتاب های تقویت مهارت listening and speaking وجود دارند.

    کتاب person to person