کتاب‌های بیوگرافی

کتاب های بیوگرافی یا زندگی نامه

زندگی نامه یا بیوگرافی به ژانری در ادبیات گفته می شود که به توصیف و شرح زندگی یک یا چند نفر پرداخته شود. در بیوگرافی هیچ اتفاق تخیلی نباید وجود داشته باشد و اتفاقات باید بر اساس زندگی واقعی شکل می گیرد. به زندگی نامه ای که توسط خود شخص نوشته گردد خود زندگی نامه نام دارد.

در این گروه بندی شما کتاب های بیوگرافی انگلیسی انتشارات جنگل را می توانید مشاهده کنید