کتاب های tactics for listening

    این دسته جزو مجموعه کتاب های تقویت مهارت های چهارگانه زبان است.

    در کتاب های tactics for listening، انواع کتاب های تقویت مهارت reading ، کتاب های تقویت مهارت writing  و کتاب های تقویت مهارت listening and speaking وجود دارند.

    کتاب tactics for listening - کتاب تاکتیک فور لیسنینگ