کتاب های active skills for reading

    این دسته جزو مجموعه کتاب های تقویت مهارت های چهارگانه زبان است.

    در کتاب های active skills for reading، انواع کتاب های تقویت مهارت reading ، کتاب های تقویت مهارت writing  و کتاب های تقویت مهارت listening and speaking وجود دارند.

    کتاب active skills for reading - کتاب active reading - کتاب اکتیو ریدینگ - کتاب اکتیو اسکیلز فور ریدینگ