سری کتاب های diary of a wimpy kid

    مجموعه کتاب های diary of a wimpy kid

    این سری کتاب جزو کتاب های رمان داستانی است که زیر مجموعه کتاب داستان انگلیسی در سایت جنگل می باشد.

    کتاب diary of a wimpy kid - کتاب دفترچه خاطرات یک بی‌عرضه - کتاب خاطرات یک بچه چلمن