منابع آموزش زبان کودکان

  ترم‌های کتاب super minds در آموزشگاه زبان کیش به شرح زیر است:

  Super Minds Starter: CH1 - CH2 - CH3 - CH4

  Super Minds 1: M1A - M1B - M1C - M1D - M1E

  Super Minds 2: M2A - M2B - M2C - M2D - M2E

  Super Minds 3: M3A - M3B - M3C - M3D - M3E

  Super Minds 4: M4A - M4B - M4C - M4D - M4E

  Super Minds 5: M5A - M5B - M5C - M5D - M5E

  Super Minds 6: M6A - M6B - M6C - M6D - M6E