منابع آموزش زبان نوجوانان

  ترم‌های کتاب‌های Solutions 3rd Edition در آموزشگاه زبان کیش به شرح زیر است:

  Starter: TS1 - TS2 - TS3

  Elementary: TE1 - TE2 - TE3 - TE4 - TE5

  Pre-Intermediate: TPI1 - TPI2 - TPI3 - TPI4 - TPI5

  Intermediate: TI1 - TI2 - TI3 - TI4 - TI5

  Upper-Intermediate: TUI1 - TUI2 - TUI3 - TUI4 - TUI5

  Advanced: TA1 - TA2 - TA3 - TA4 - TA5