منابع آموزش زبان بزرگسالان

  ترم‌های کتاب‌های New Headway 4th Edition در آموزشگاه زبان کیش به شرح زیر است:

  Beginner: B1 - B2 - B3

  Elementary: E1 - E2 - E3 - E4

  Pre-Intermediate: PI1 - PI2 - PI3 - PI4

  Intermediate: I1 - I2 - I3 - I4 - I5

  Upper-Intermediate: UI1 - UI2 - UI3 - UI4 - UI5