منابع آموزش زبان بزرگسالان

ترم‌های کتاب‌های New Headway 4th Edition در آموزشگاه زبان کیش به شرح زیر است:

Beginner: B1 - B2 - B3

Elementary: E1 - E2 - E3 - E4

Pre-Intermediate: PI1 - PI2 - PI3 - PI4

Intermediate: I1 - I2 - I3 - I4 - I5

Upper-Intermediate: UI1 - UI2 - UI3 - UI4 - UI5