کارگاه مهارت Listening | آقای بهلول | 21  تیر 98 | تهران
کارگاه مهارت Listening | آقای بهلول | 21 تیر 98 | تهران
کارگاه مهارت writing | آقای اصفهانی | 20  تیر 98 | تهران
کارگاه مهارت writing | آقای اصفهانی | 20 تیر 98 | تهران
	کارگاه مهارت Speaking | آقای بیخوف | 14 تیر 98 | تهران
کارگاه مهارت Speaking | آقای بیخوف | 14 تیر 98 | تهران
کارگاه مهارت Reading | آقای اصفهانی | 13 تیر 98 | تهران
کارگاه مهارت Reading | آقای اصفهانی | 13 تیر 98 | تهران
کارگاه Lingomotive Tips | آقای خاکی | 31 خرداد 98 | تهران
کارگاه Lingomotive Tips | آقای خاکی | 31 خرداد 98 | تهران
کارگاه روش تدریس آیلتس | آقای اصفهانی | 25و26 بهمن 97 | رشت
کارگاه روش تدریس آیلتس | آقای اصفهانی | 25و26 بهمن 97 | رشت
کارگاه جادوی موسیقی | خانم گلشنی | 10 خرداد 1398 | آستارا
کارگاه جادوی موسیقی | خانم گلشنی | 10 خرداد 1398 | آستارا
کارگاه How to Teach Speaking and Writing | آقای اصفهانی | 27 اردیبهشت 98 | اردبیل
کارگاه How to Teach Speaking and Writing | آقای اصفهانی | 27 اردیبهشت 98 | اردبیل
کارگاه How to Teach Grammar and Vocabulary | خانم افخمی | 10 خرداد 98 | ارومیه
کارگاه How to Teach Grammar and Vocabulary | خانم افخمی | 10 خرداد 98 | ارومیه
کارگاه How to Teach Reading and Listening | آقای اصفهانی | 6 اردیبهشت 98 | تبریز
کارگاه How to Teach Reading and Listening | آقای اصفهانی | 6 اردیبهشت 98 | تبریز
کارگاه How to Teach Grammar and Vocabulary | آقای اصفهانی | 13 اردیبهشت 98 | ساوه
کارگاه How to Teach Grammar and Vocabulary | آقای اصفهانی | 13 اردیبهشت 98 | ساوه
کارگاه Class Management | آقای بهلول | 18بهمن 97 | تهران
کارگاه Class Management | آقای بهلول | 18بهمن 97 | تهران
کارگاه Teacher Talk | آقای کمالی | 26 بهمن 97 | تهران
کارگاه Teacher Talk | آقای کمالی | 26 بهمن 97 | تهران
کارگاه Teaching Language Systems Effectively | خانم گلشنی | 2 اسفند 97 | ساری
کارگاه Teaching Language Systems Effectively | خانم گلشنی | 2 اسفند 97 | ساری
کارگاه کتاب ارزشمند First & Family and Friend | خانم گلشنی | 12 بهمن 1397 | قزوین
کارگاه کتاب ارزشمند First & Family and Friend | خانم گلشنی | 12 بهمن 1397 | قزوین
کارگاه روش تدریس کتاب ارزشمند First & Family and Friend | خانم گلشنی | 5 بهمن 1397 | ساری
کارگاه روش تدریس کتاب ارزشمند First & Family and Friend | خانم گلشنی | 5 بهمن 1397 | ساری