بسته پیشنهادی پیکج اول برای سطح A1 می باشد. این دسته از افراد در استاندارد بین المللی CEF افرادی محسوب می شوند که قادر به مکالمه و برقراری ارتباط هستند و تا حدودی می توانند بنویسند ولی دانش زبانی ایشان آکادمیک محسوب نمی شود. حتی آن دسته از افرادی که داوطلب آزمون General می باشند نیز بایستی بعضی از مهارت ها مانند reading و writing وlistening را به طور آکادمیک بیاموزند.