سطح سه پکیج های پیشنهادی انتشارات جنگل مرتبط به متقاضیان سطح high-intermediate می باشد. کتاب ها به صورت خودخوان به منظور کسب نمره ی 4.0 – 5.0 می باشد. لازم به ذکر است که زبان آموزان به منظور آمادگی و کسب نمره بالاتر بایستی مهارت هایproduction skills مانند speaking and writing را با یک مدرس یا مصحح پیش ببرند.