کارگاه How to Teach Grammar and Vocabulary | خانم افخمی | 10 خرداد 98 | ارومیه
کارگاه How to Teach Grammar and Vocabulary | خانم افخمی | 10 خرداد 98 | ارومیه
کارگاه How to Teach Reading and Listening | آقای اصفهانی | 6 اردیبهشت 98 | تبریز
کارگاه How to Teach Reading and Listening | آقای اصفهانی | 6 اردیبهشت 98 | تبریز
کارگاه How to Teach Grammar and Vocabulary | آقای اصفهانی | 13 اردیبهشت 98 | ساوه
کارگاه How to Teach Grammar and Vocabulary | آقای اصفهانی | 13 اردیبهشت 98 | ساوه
کارگاه Class Management | آقای بهلول | 18بهمن 97 | تهران
کارگاه Class Management | آقای بهلول | 18بهمن 97 | تهران
کارگاه Teacher Talk | آقای کمالی | 26 بهمن 97 | تهران
کارگاه Teacher Talk | آقای کمالی | 26 بهمن 97 | تهران
کارگاه Teaching Language Systems Effectively | خانم گلشنی | 2 اسفند 97 | ساری
کارگاه Teaching Language Systems Effectively | خانم گلشنی | 2 اسفند 97 | ساری
کارگاه کتاب ارزشمند First & Family and Friend | خانم گلشنی | 12 بهمن 1397 | قزوین
کارگاه کتاب ارزشمند First & Family and Friend | خانم گلشنی | 12 بهمن 1397 | قزوین
کارگاه روش تدریس کتاب ارزشمند First & Family and Friend | خانم گلشنی | 5 بهمن 1397 | ساری
کارگاه روش تدریس کتاب ارزشمند First & Family and Friend | خانم گلشنی | 5 بهمن 1397 | ساری
کارگاه روش تدریس Oxford Phonics World | خانم افخمی | 25 دی 97 | تهران
کارگاه روش تدریس Oxford Phonics World | خانم افخمی | 25 دی 97 | تهران
کارگاه Essential Teacher Toolkit | آقای اصفهانی | 28 دی 97 | تهران
کارگاه Essential Teacher Toolkit | آقای اصفهانی | 28 دی 97 | تهران
کارگاه روش تدریس کتاب Got It | خانم میثاقی | 21 دی 97 | تهران
کارگاه روش تدریس کتاب Got It | خانم میثاقی | 21 دی 97 | تهران
روش تدریس کتاب American English File | خانم میثاقی | 30 آذر 97 | همدان
روش تدریس کتاب American English File | خانم میثاقی | 30 آذر 97 | همدان
کارگاه روش تدریس کتاب American English File | خانم میثاقی | 7 دی 97 | رشت
کارگاه روش تدریس کتاب American English File | خانم میثاقی | 7 دی 97 | رشت
کارگاه روش تدریس Solutions | خانم میثاقی | 14 دی 97 | تهران
کارگاه روش تدریس Solutions | خانم میثاقی | 14 دی 97 | تهران
کارگاه How to Teach IELTS | خانم افخمی | 9و16 آذر 97 | تهران
کارگاه How to Teach IELTS | خانم افخمی | 9و16 آذر 97 | تهران
کارگاه Exploiting Authentic Materials | آقای اصفهانی | 30 آذر 97 | تهران
کارگاه Exploiting Authentic Materials | آقای اصفهانی | 30 آذر 97 | تهران