کارگاه Classroom Management | آقای اصفهانی | 14 آذر 98 | بندرعباس
کارگاه Classroom Management | آقای اصفهانی | 14 آذر 98 | بندرعباس
کارگاه Using Puppets and Animations Effectively in VYL & YL Classes | خانم گلشنی | 26 مهر 98 | تهران
کارگاه Using Puppets and Animations Effectively in VYL & YL Classes | خانم گلشنی | 26 مهر 98 | تهران
کارگاه مهارت IELTS for Candidates | آقای اصفهانی | 12 تا 15 شهریور 98 | تهران
کارگاه مهارت IELTS for Candidates | آقای اصفهانی | 12 تا 15 شهریور 98 | تهران
کارگاه Let's Teach Creativity | خانم افخمی | 11 شهریور 98 | تنکابن
کارگاه Let's Teach Creativity | خانم افخمی | 11 شهریور 98 | تنکابن
کارگاه How to Teach Phonics | خانم گلشنی | 7 شهریور 98 | تهران
کارگاه How to Teach Phonics | خانم گلشنی | 7 شهریور 98 | تهران
کارگاه Innovation in Teaching English | خانم میثاقی | 24  مرداد 98 | تهران
کارگاه Innovation in Teaching English | خانم میثاقی | 24 مرداد 98 | تهران
کارگاه First & Family and Friends | خانم گلشنی | 28 تیر98 | تهران
کارگاه First & Family and Friends | خانم گلشنی | 28 تیر98 | تهران
کارگاه How to embed grammar usage into the writing process | خانم میثاقی | 21  تیر 98 | کرمانشاه
کارگاه How to embed grammar usage into the writing process | خانم میثاقی | 21 تیر 98 | کرمانشاه
کارگاه مهارت Listening | آقای بهلول | 21  تیر 98 | تهران
کارگاه مهارت Listening | آقای بهلول | 21 تیر 98 | تهران
کارگاه مهارت writing | آقای اصفهانی | 20  تیر 98 | تهران
کارگاه مهارت writing | آقای اصفهانی | 20 تیر 98 | تهران
	کارگاه مهارت Speaking | آقای بیخوف | 14 تیر 98 | تهران
کارگاه مهارت Speaking | آقای بیخوف | 14 تیر 98 | تهران
کارگاه مهارت Reading | آقای اصفهانی | 13 تیر 98 | تهران
کارگاه مهارت Reading | آقای اصفهانی | 13 تیر 98 | تهران
کارگاه Lingomotive Tips | آقای خاکی | 31 خرداد 98 | تهران
کارگاه Lingomotive Tips | آقای خاکی | 31 خرداد 98 | تهران
کارگاه روش تدریس آیلتس | آقای اصفهانی | 25و26 بهمن 97 | رشت
کارگاه روش تدریس آیلتس | آقای اصفهانی | 25و26 بهمن 97 | رشت
کارگاه جادوی موسیقی | خانم گلشنی | 10 خرداد 1398 | آستارا
کارگاه جادوی موسیقی | خانم گلشنی | 10 خرداد 1398 | آستارا
کارگاه How to Teach Speaking and Writing | آقای اصفهانی | 27 اردیبهشت 98 | اردبیل
کارگاه How to Teach Speaking and Writing | آقای اصفهانی | 27 اردیبهشت 98 | اردبیل