کتاب مهارت های چهارگانه زبان

کتاب های مهارت های چهارگانه زبان

هنگام یادگیری زبان انگلیسی ، به منظور برقراری ارتباطات کامل به چهار مهارت زبان نیاز داریم. هنگامی که زبان مادری خود را می آموزیم ، معمولا در ابتدا فقط گوش می دهیم ، سپس یاد میگیریم که حرف بزنیم، بعد از آن  می توانیم بخوانیم و سرانجام نحوه ی نوشتن و نگارش را به ما آموزش می دهند. این چهار مهارت اصلی برای زبان انگلیسی نیز وجود دارد.

حال با کتاب های مهارت زبان از انتشارات جنگل، مانند کتاب آموزش گرامر، کتاب آموزش مکالمه زبان انگلیسی، کتاب آموزش رایتینگ زبان انگلیسی می توانید مهارت زبان خود را در راستای تقویت زبان انگلیسی ارتقاء دهید.