زبان شناسی و ترجمه

این کتب بر روی بررسی زبان، زبان شناسی کاربردی، تعلیم تدریس و ترجمه تمرکز دارد