در این سطح از زبان آموزان انتظار می رود دارای نمره شش بوده باشند و تمام کتب معرفی شده در سطوح قبلی را مطالعه نموده باشد. در واقع در این سطح زبان آموز قادر به تصحیح کردن اشتباهات دستوری یا عبارات به کار برده در مهارت های گفتاری و نوشتاری خود هستند ولی نیاز به یک مصحح در مهارت writing و speaking غیر قابل انکار است.