بسته پیشنهادی سطح دو نیاز زبان آموزان low-intermediate را پوشش می دهد. هدف از خواندن کتاب های این بسته آشنایی با متون شبه آکادمیک است و همچنین آشنایی با مهارت های مختلف به منظور تسلط زبان آموز بر دانش عمومی زبان انگلیسی و کسب نمره قابل قبول از اهداف این سطح می باشد.