جی آر آر تالکین، ارباب حلقه ها، هابیت، و دیگر هیچ!